Onderwijs op de Elout

Kaleidoscoop

Op de Elout werken de groepen 1/2 en voorschool Elout nauw samen in de uitvoering van het specifieke VVE-programma Kaleidoscoop. Het programma Kaleidoscoop is zowel gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden als op het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Kaleidoscoop kenmerkt zich door een overdraagbare, gestructureerde en didactische aanpak. De peuters maken 2 tot 4 dagdelen per week gebruik van de voorschool. De voorschool heeft een doorgaande leerlijn naar de vroegschoolse periode waarbij de peuters doorstromen naar de Elout.

De uitgangspunten van Kaleidoscoop zijn o.a.:

  • Het werken volgens een vast dagschema. De kinderen worden begroet in de kring. Vervolgens maken ze, ondersteund door de leerkracht en leidsters, een plannetje (vooruitkijken). Daarna gaan ze dat plannetje uitvoeren (speelwerken). Als alles is opgeruimd, kijken ze terug op wat ze hebben gedaan en hoe het gegaan is (terugkijken).
  • Het leren maken van keuzes. Het materiaal is voorzien van labels. Op deze manier kunnen de kinderen zonder hulp van volwassenen het materiaal van hun keuze vinden en later ook opruimen.
  • Het ontwikkelen van de woordenschat. De leidsters en leerkrachten spelen met de kinderen mee, praten over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te lossen.
  • Elk kind datgene aanbieden wat het nodig heeft. De leidsters kijken naar wat de kinderen dagelijks concreet doen en gebruiken deze informatie om te zien hoe ieder kind zich ontwikkelt.

 

Activerende Directe Instructiemodel (ADI model)

Op de Elout wordt in groep 1 t/m 8 instructie gegeven volgens het Activerende Directe
Instructiemodel. De leerkrachten van de Elout zijn de afgelopen twee schooljaren begeleid door het
onderwijsadviesbureau in het geven van instructie volgens het ADI model. In het schooljaar 2013-
2014 zal deze begeleiding voortgezet worden door de taalcoördinator.

 Het ADI model is een instructiemodel gericht op de onderwijsbehoeften van elke individuele
leerling. Er wordt klassikaal lesgegeven en binnen de klassikale instructie wordt op minimaal drie
verschillende niveaus gedifferentieerd.

Het geven van directe, effectieve instructie staat binnen dit model voorop. Het doel wordt elke les
kenbaar gemaakt en via een vaste volgorde van voordoen- samendoen en nadoen wordt dit doel
bereikt. Dit uit zich in het voordoen van de leerkracht: de leerkracht ‘modelt’ hoe hij de opdracht
of de som oplost, vervolgens gaat de leerkracht samen met de leerlingen een soortgelijke som
of opdracht oplossen. Tot slot kunnen de leerlingen de leerkracht nadoen en gaan zij zelf aan de
slag met de opdracht en of de som. Daarbij is het van belang dat de leerkracht goed aansluit op
de onderwijsbehoeften van de leerling en eventueel verlengde instructie geeft aan leerlingen
die dat nodig hebben of uitdagende opdrachten meegeeft aan leerlingen met die specifieke
onderwijsbehoeften.

Het Activerende in het ADI model staat voor de verschillende werkvormen die ingezet worden om
alle leerlingen (tegelijk) te activeren tijdens de les.

 

Met Woorden In De Weer (MWIDW)

Op de Elout werken we volgens de Met Woorden In De Weer aanpak. MWIDW is geen methode
maar het is een aanpak die zich richt op verbetering van de leerkrachtvaardigheden gericht op het
woordenschatonderwijs.

Woorden staan centraal in het onderwijs. Kinderen met onvoldoende woordkennis blijven op alle
fronten achter. Ze begrijpen de leerstof en de leerkracht niet; ze begrijpen te weinig van de lessen
en kunnen onvoldoende meedoen. Ze leren dus te weinig bij. Effectief uitleggen en inoefenen van
woorden en begrippen verhoogt de kwaliteit van niet alleen het woordenschatonderwijs maar
uiteindelijk van het gehele handelen in de klas.

 

 

Plusklas

De +-klas op de Elout

De leerlingen, de ouders en het team van de Elout vinden het belangrijk dat hoog-
en meerbegaafde leerlingen extra uitgedaagd worden. Hun veelzijdige capaciteiten
en talenten krijgen op deze wijze zo veel mogelijk kans voor ontwikkeling. Omdat het
reguliere lesaanbod niet altijd voldoende verdiepingsmogelijkheden biedt, hebben we een
zogenoemde ’plusgroep’ voor deze leerlingen.

In deze +-groep werken de kinderen 1 dagdeel per week samen aan projecten met een
verrijkend en verdiepend karakter. We gaan aan de slag met thema’s op het gebied van
techniek, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, vreemde talen en meer. Samen met de
leerlingen bedenken we onderzoeksvragen en proberen we deze vragen te beantwoorden.
Dat doen we niet alleen op school, maar ook op interessante plekken buiten school. Van alle
activiteiten maken we een verslag in woord en beeld. Zo kunnen we iedereen laten zien wat
we ontdekt hebben en hoe we tot deze ontdekkingen zijn gekomen.


Naast het aanbieden van de +-klas maken we de reguliere leerstof in de groep meer
compact, zodat de kinderen in de klas beter toekomen aan het werken met verrijkende
leerstof. Jaarlijks screenen we alle leerlingen om vast te stellen of zij voor de +-klas in
aanmerking komen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.


Samenwerking tussen Stichting KBA Nw West en Day a Week School Amsterdam

Vanaf medio 2015 werken scholen van Stichting KBA Nw West samen met de Amsterdamse Day a Week School. Belangrijkste drijfveer hiervoor is dat we onze al leerlingen op het onderwijs willen geven dat bij hen past.

Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden.

De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden. Ook zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure uitgekozen, waarbij het om meer gaat dan het IQ.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dayaweek.nl

 

Taakspel


Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt schoolbreed in alle groepen (van peuters tot en met groep 8) het programma Taakspel ingevoerd.

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt dit gedrag wel eens voor. Taakspel is een programma dat taakgericht gedrag bevordert en onrustig c.q. storend gedrag vermindert.

 

Hoe wordt Taakspel gespeeld? 
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden,  komen ze in aanmerking voor de – (vooraf) afgesproken beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag (het niet houden aan de regels) . Op deze wijze  ontstaat er meer structuur en meer gewenst gedrag in de klas.

Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen zich beter aan klassenregels houden, waardoor er een positief en veilig klassenklimaat ontstaat en ongewenst gedrag, zoals pesten zich (bijna) niet meer voordoet.