Zorg op de Elout

Zorg

De zorg op basisschool Elout wordt gecoördineerd door een intern begeleiders (ib'er). De belangrijkste taak van de IB'er is het toezien op een doorgaande lijn voor alle leerlingen.

Dit houdt in:

 • Het volgen van alle leerlingen. (Zorgleerlingen krijgen de meeste aandacht. Zorgleerlingen zijn leerlingen die op een bepaald gebied uitvallen of juist uitblinken.)
 • Het testen en observeren van leerlingen door de interne begeleider op verzoek van de leerkrachten.
 • Het bieden van ondersteuning aan de leerkrachten en/of het aanspreekpunt zijn over zorgleerlingen.
 • Een keer per maand is er Zorgbreedteoverleg (ZBO) op onze school. In het ZBO worden leerlingen besproken. In dit overleg participeren: de Ouderkindadviseur, de GGD, Leerplicht, de intern begeleider en de directie.

 

Leerlingvolgsysteem

De leerlingen worden op onze school gevolgd met het leerlingvolgsysteem Parnassys.
In het leerlingvolgsysteem worden de uitslagen van de leerlingen op de verschillende toetsen bijgehouden. De toetsen worden door de interne begeleider en de leerkrachten tijdens de groeps- en leerlingbespreking geanalyseerd. Wanneer een leerling opvallend hoog of laag scoort, heeft hij recht op een speciale aanpak c.q. instructie. Deze instructie wordt door de leerkracht beschreven in het (groeps)handelingsplan. Dit kan resulteren in een verkorte instructie (voor leerlingen met een hoge score) of een verlengde instructie (voor leerlingen met een lage score).
De uitslagen van de toetsen worden tijdens het 10 minutenoverleg met de ouders besproken.
De interne begeleider kan aanwezig zijn bij oudergesprekken over leer- en gedragsproblemen.

Eén keer per maand is er Zorgbreedteoverleg (ZBO) op onze school. In het ZBO worden leerlingen besproken. In dit overleg participeren: Schoolmaatschappelijk Werk, GGD, Leerplicht, de interne begeleider en de directie.

Mogelijke taken uit het vakgebied van een interne begeleider zijn:

 • Het opstellen van de toetskalender
 • Het doen van klassenbezoek en observaties
 • Het aanmelden van leerlingen die in aanmerking komen voor een leerling gebonden Financiering bij de Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL)
 • Het opzetten van aparte leerlijnen voor leerlingen die op een vakgebied dermate uitvallen dat ze niet mee kunnen doen met de leerstof van de groep. Voor deze leerlingen wordt – naast de aparte leerlijn – ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld
 • Het borgen van doorgaande lijnen en afspraken op leergebied in de school
 • Het deelnemen aan diverse overlegprocedures: het samenwerkingsverband, Stichting KBA enzovoorts
 • Het begeleiden van nieuwe leerkrachten.
 • Verstrekken van informatie aan ouders.

 

De rekencoördinator

De rekencoördinator stuurt aan op verbeteringen van de kwaliteit in de school ten aanzien van het rekenen-wiskunde wat betreft het vakdidactische repertoire, het enthousiasmeren van collega's en het begeleiden en helpen om planmatig veranderingen op te zetten.

De rekencoördinator heeft kennis van de factoren van effectief onderwijs, rekeninhoudelijke kennis en kennis op het gebied van toetsen en monitoring.

Mogelijke taken uit het werkgebied van de coördinator rekenen:

 • Bijdragen tot deskundigheidsbevordering van het team
 • Advies geven over aanschaf van rekenmethode en -materiaal
 • Beheer van rekenmateriaal
 • Zorg dragen voor het inrichten van een reken-leeromgeving
 • Verstrekken van informatie aan ouders
 • Ingaan op speciale vragen en zoeken naar antwoorden
 • Adviezen geven bij het opstellen van groepsplannen
 • Rekenrapportages van onderwijsinspecties analyseren
 • Landelijke ontwikkelingen bijhouden; tijdschriften inbrengen
 • Bijwonen van studiedagen en conferenties
 • Collegiale consultatie
 • Nieuwe collega's inwerken op het gebied van rekenen
 • Contacten onderhouden met collega-coördinatoren en uitgevers

 

De taalcoördinator

De taalcoördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs in de school. De taalcoördinator draagt bij aan kwaliteitsbevordering op het gebied van taal. Voor het team is de taalcoördinator een vraagbaak en een stimulator op taalgebied. De taalcoördinator heeft kennis van interactief taalonderwijs, taalbeleid en opbrengst gericht werken.

Mogelijke taken uit het werkgebied van de taalcoördinator:

 • Het planmatig doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs in overleg met het managementteam en de leerkrachten
 • Als inhoudelijk deskundige wordt een rol vervuld bij beleid op mesoniveau, bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken
 • Het opstellen van een taalbeleidsplan
 • Nieuwe collega's ondersteunen en adviseren op het gebied van taal
 • Bijdragen tot deskundigheidsbevordering van het team
 • Advies geven over de aanschaf van een taalmethode
 • Verstrekken van informatie op het gebied van taal aan ouders en externen
 • Adviezen geven bij het opstellen van groepsplannen voor onder andere spelling, begrijpend- en technisch lezen
 • Collegiale klassenconsultaties uitvoeren
 • Analyseren van het taalonderwijs en de toetsresultaten op het gebied van taal
 • Het team enthousiasmeren voor onder andere interactief taalonderwijs
 • Bijhouden van actuele ontwikkelingen door middel van het bijwonen van studiedagen en conferenties